Een afspraak maken +32 2 306 40 40 Vanaf maandag tot vrijdag: 9h30 – 13h en 13h30 – 18:30 — zatergad: 9h30 – 13h en 13h30 – 17h

Juridische informatie

Over de website

Gebruiksvoorwaarden

De medische site Hair and Face Clinic is een site voor patiënten voor informatie. Het is ook bedoeld voor gezondheidswerkers.

Artikel 1. Juridische informatie

De redactie en het beheer van de site worden afgehandeld door DRS OTH & VUJOVIC BVBA, gevestigd aan de Hugo Verrieststraat 42, 1780 Wemmel, België. – Bedrijfsnummer: 0700540532.

Artikel 2. Voorwaarden voor toegang tot de website

Toegang tot de website van de Hair and Face Clinic is onderworpen aan de acceptatie van deze gebruiksvoorwaarden. Door deze website te bezoeken of de informatie hierin te gebruiken, stemt u automatisch in met de algemene voorwaarden.

DRS OTH & VUJOVIC BVBA behoudt zich het recht voor de inhoud van de site en deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, geheel of gedeeltelijk op te schorten en bij te werken.

Artikel 3. Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op deze website is te goeder trouw door Hair and Face Clinic opgesteld om relevante en informatieve informatie te verstrekken aan patiënten. Deze informatie wordt alleen ter informatie  en indicatie verstrekt.

Mocht deze informatie onvolledig blijken of fouten bevatten, dan kan Dr. Olivier OTH of Dr Anja VUJOVIC of DRS OTH & VUJOVIC BVBA niet verantwoordelijk worden gehouden.

De informatie op deze website is geen vervanging voor advies, diagnose en evaluatie door een arts.

In het algemeen kan DRS OTH & VUJOVIC BVBA niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen van welke aard dan ook die de verspreiding van haar Site beïnvloeden.

DRS OTH & VUJOVIC BVBA behoudt zich het recht voor om de Site geheel of gedeeltelijk te wijzigen, tijdelijk of permanent te onderbreken, zonder kennisgeving of compensatie.

DRS OTH & VUJOVIC BVBA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld jegens u of tegen een derde partij voor enige wijziging, onderbreking, opschorting of verwijdering van de site.

Onder voorbehoud van toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen, kan DRS OTH & VUJOVIC BVBA niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot winstderving, klanten, gegevens, immateriële goederen die kunnen ontstaan ​​als gevolg van het gebruik of de onmogelijkheid om de Site te gebruiken, en meer in het algemeen elke gebeurtenis gerelateerd aan de Site en / of site van een derde partij. In het bijzonder kan de aansprakelijkheid van DRS OTH & VUJOVIC BVBA niet aansprakelijk worden gesteld voor totale of gedeeltelijke piraterij van de Site en de schade die dergelijke piraterij kan veroorzaken voor u of een derde partij.

Artikel 4. Bescherming van persoonsgegevens

4.1. privé-leven

DRS OTH & VUJOVIC BVBA is voornemens zich te houden aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Toegang tot de basisbronnen van websites vereist geen communicatie van persoonlijke gegevens zoals naam, geboortedatum, adres of het gebruik van een authenticatiemethode via login en wachtwoord.

4.2. Persoonlijke ruimte en vormen

Andere ruimtes gebruiken elektronische formulieren om verschillende diensten aan te bieden (afspraken maken, afspraken annuleren, enz.). De gegevens die u naar ons verzendt, worden uitsluitend verwerkt en gebruikt voor de doeleinden die in dit kader zijn gedefinieerd. Deze gegevens worden niet en zullen niet voor een ander doel worden verwerkt.

4.3. Cookies

DRS OTH & VUJOVIC BVBA kan echter informatie verzamelen met betrekking tot de verbinding van haar bezoekers via cookies en niet met het doel om persoonlijke informatie te verzamelen. Cookies zijn om technische redenen aanwezig op de website en om de inhoud van de website te verbeteren en aan te passen.

Artikel 5. Externe links

De website van de Hair and Face Clinic kan links bevatten naar websites, producten en diensten van derden. DRS OTH & VUJOVIC BVBA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van deze andere sites die voldoen aan hun eigen privacybeleid.

Op dezelfde manier is de website van de Hair and Face Clinic toegankelijk via externe links van derden waarop DRS OTH & VUJOVIC BVBA geen invloed heeft. DRS OTH & VUJOVIC BVBA biedt geen garanties met betrekking tot de juistheid, geldigheid, geschiktheid of volledigheid van enige informatie die u op deze sites vindt. DRS OTH & VUJOVIC BVBA kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van dergelijke links of links die op deze sites voorkomen.

Artikel 6. Intellectuele eigendom

Alle informatie, logo’s, tekeningen, foto-artikelen, video’s of andere inhoud op de website zijn beschermd door de wet. Deze elementen kunnen worden beschermd door het auteursrecht, merkenrecht of andere wetgeving met betrekking tot intellectueel eigendom.

Het is verboden de visuele, tekstuele of audiovisuele inhoud van de website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, wijzigen, verspreiden, verkopen zonder schriftelijke toestemming van DRS OTH & VUJOVIC BVBA.

In het geval van persoonlijk gebruik of gebruik zonder winstoogmerk moeten de bron en de copyright- en eigendomskennisgevingen duidelijk worden vermeld.

Artikel 7. Reclame en financiering

De website accepteert geen enkele vorm van reclame en wordt uitsluitend op eigen vermogen gefinancierd.

Onze redactionele blijft gratis en onafhankelijk van elke commerciële of reclame-invloed.

Artikel 8. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze algemene gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht en uitgevoerd in overeenstemming daarmee. In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel, franstalige functie, bevoegd.Les photos présentes sur ce site sont des photos illustratives et ne sont pas les résultats d’interventions pratiquées au sein du centre.  Malgré que l'on trouve des photos de résultats sur beaucoup de sites internet, leur présence est condamnée par l'Ordre des Médecins en Belgique, raison pour laquelle vous n'en verrez pas ici. Par contre, lors de la consultation, de très nombreuses photos vous seront montrées, vous permettant de juger la qualité du travail accompli.